New Bill to protect our past for Wales of tomorrow introduced

The Welsh Heritage Bill is here! The long-awaited Heritage Bill will be introduced to the Welsh Assembly today - Tuesday 05 May. More information on the Bill can be found here and further details can be found in the press release from the Welsh Government below...

New Bill to protect our past for Wales of tomorrow introduced

Wales’ heritage is precious, and should be protected and managed for future generations.

That vision has shaped the first Wales-only legislation for the care and protection of our distinct historic environment, which will be introduced into the National Assembly today.

Our historic environment, which includes ancient monuments and historic buildings as well as the landscapes that surround them, shapes our national identity and brings significant economic benefits, accounting for one-fifth of the tourism expenditure in Wales.

This unique and valuable legacy, however, can easily be threatened. Some of our nationally important listed buildings are suffering from neglect and decay. Monuments in Wales have also suffered from more deliberate damage, including the bulldozing of parts of 1,200-year-old Offa’s Dyke and damage to hill forts that have been in existence for over 2,000 years.

There were 119 cases of damage to scheduled monuments recorded between 2006 and 2012, with only one successful prosecution.

One of the aims of the Historic Environment (Wales) Bill is to make it more difficult for individuals to escape prosecution for such criminal damage by claiming ignorance of a monument’s status or location.

It will also give Welsh Ministers powers to take immediate and effective action if a scheduled monument is threatened and oblige owners who have damaged monuments to undertake repairs.

The Bill will help to stop some of our greatest historic buildings falling into disrepair by allowing local authorities to take action to halt decay and providing them with new ways of recovering the costs of any urgent works.

The Bill will also

  • Create an independent panel to provide the Welsh Ministers with expert advice on policy and strategy affecting the Welsh historic environment

  • Require local authorities to create and maintain Historic Environment Records that will help inform planning or re-development decisions in their areas — a measure that will be unique to Wales

  • Establish a comprehensive register of nationally important historic parks and gardens in Wales on a statutory basis; and

  • Make it easier for owners to manage their listed buildings and scheduled monuments by introducing Heritage Partnership Agreements. These long-term management plans will eliminate the need for repeated consent applications for similar works.

Explaining the significance of the Bill, the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Ken Skates, said:

“This Bill will introduce the first Wales-only legislation for the historic environment, which means we will have the powers to protect our unique heritage so that it continues to enrich the lives of present and future generations.

“We have seen from the reaction to recent cases of damage to scheduled monuments in Wales the pride that people take in our heritage. Without the right protection and management, our precious buildings and monuments could be lost forever.

“Through this Bill, we will improve the management of our historic environment, making it clear, effective and flexible, enabling us to protect our past for the Wales of tomorrow.”

The Bill will be complemented by new policy, advice and guidance that has been developed to support the legislation.

The Bill is a Programme for Government commitment and has been prepared following wide engagement with heritage professionals, the third sector and the public. It complements goals set out in the Planning Bill and the Well-being of Future Generations Act.

More information can be found at http://gov.wales/topics/cultureandsport/historic-environment/the-histori...

Bil newydd i warchod ein hanes ar gyfer ein dyfodol

Mae treftadaeth Cymru yn werthfawr iawn a dylai gael ei gwarchod, ei diogelu a’i rheoli er budd cenedlaethau’r dyfodol - dyna’r weledigaeth sy’n gefndir i’r ddeddfwriaeth gyntaf i Gymru-yn-unig ar gyfer diogelu a gwarchod ein hamgylchedd hanesyddol unigryw. Caiff Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ei gyflwyno gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw.

Mae ein hamgylchedd hanesyddol, sy’n cynnwys henebion hynafol ac adeiladau hanesyddol yn ogystal â’r tirweddau o’u cwmpas, yn siapio ein hunaniaeth genedlaethol. Hefyd, mae’n cyfrannu’n helaeth at ein heconomi - yn wir, mae’n gyfrifol am un rhan o bump o wariant twristiaeth yng Nghymru.

Fodd bynnag, mae ein treftadaeth unigryw yn beth bregus. Mae rhai o’n hadeiladau rhestredig sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yn dirywio ac mae llawer wedi’u hesgeuluso. Mae rhai henebion wedi’u difrodi ar bwrpas hyd yn oed; gan gynnwys difrod i rannau o Glawdd Offa, sy’n 1,200 mlwydd oed, a difrod i fryngaerau sydd wedi bodoli ers dros 2,000 o flynyddoedd.

Rhwng 2006 a 2012, cofnodwyd 119 achos o ddifrod i henebion cofrestredig – a dim ond un erlyniad llwyddiannus a gafwyd yn y cyfnod hwnnw. Un o amcanion Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), felly, yw ei gwneud yn anoddach i unigolion ddefnyddio amddiffyniad o anwybodaeth, hynny yw dweud nad oeddent yn ymwybodol o statws neu leoliad heneb, i osgoi cael eu herlyn am ddifrod troseddol o’r fath.

Bydd y Bil hefyd yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gymryd camau effeithiol ar unwaith os yw heneb gofrestredig dan fygythiad, i orfodi perchnogion sydd wedi difrodi henebion i’w hatgyweirio.

Bydd y Bil yn helpu i atal rhai o’n hadeiladau hanesyddol gorau rhag dirywio drwy ganiatáu i awdurdodau lleol weithredu a rhoi ffyrdd newydd iddynt i adennill costau gwaith brys y mae’n rhaid ei wneud.

Bydd y Bil hefyd:

  • yn creu panel annibynnol i roi cyngor arbenigol i Weinidogion Cymru ar bolisi a strategaeth ym maes yr amgylchedd hanesyddol;

  • yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol greu a chynnal Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol. Bydd y rhain yn help o ran darparu gwybodaeth ar gyfer penderfyniadau cynllunio neu ailddatblygu yn eu hardaloedd — mae hyn yn fesur sy’n unigryw i Gymru;

  • yn sefydlu, ar sail statudol, cofrestr gynhwysfawr o barciau a gerddi hanesyddol o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru; ac

  • yn ei gwneud yn haws i berchnogion reoli eu hadeiladau rhestredig a’u henebion cofrestredig drwy gyflwyno Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth. Bydd y cynlluniau rheoli hirdymor hyn yn cael gwared ar yr angen am geisiadau niferus a llafurus am gydsyniad ar gyfer gwaith tebyg.

Gan esbonio pwysigrwydd y Bil, dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates:

“Y Bil hwn fydd y ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ym maes yr amgylchedd hanesyddol. Mae’n golygu y bydd gennym y pwerau i warchod ein treftadaeth unigryw er mwyn iddi allu parhau i gyfoethogi ein bywydau, yn awr ac yn y dyfodol.

“Mae’r ymateb i achosion diweddar o ddifrod i henebion cofrestredig yng Nghymru wedi dangos i ni fod treftadaeth yn fater o falchder i bobl. Os na chânt eu rheoli a’u gwarchod yn iawn, gallem golli ein hadeiladau a’n henebion unigryw am byth.

“Drwy’r Bil hwn, byddwn yn gwella’r ffordd y caiff ein hamgylchedd hanesyddol ei reoli – bydd y gweithdrefnau’n glir, yn effeithiol ac yn hyblyg a byddant yn ein galluogi i warchod ein hanes ar gyfer y dyfodol.”

Bydd polisi, cyngor a chanllawiau newydd yn cyd-fynd â’r Bil. Nod y rhain yw ategu a chefnogi’r ddeddfwriaeth.

Mae’r Bil yn ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu ac mae wedi cael ei baratoi ar ôl ymgysylltiad eang a thrylwyr gyda phobl broffesiynol ym maes treftadaeth, y trydydd sector a’r cyhoedd. Mae’n cyd-fynd ag amcanion a nodir yn y Bil Cynllunio ac yn Neddf Lles Cenhedloedd y Dyfodol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma:
http://llyw.cymru/topics/cultureandsport/historic-environment/the-histor...